Autometal, spol. s r.o. – Internetový obchod
INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád společnosti Autometal spol. s r.o.


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád společnosti Autometal spol. s r.o., IČ:62969030, se sídlem Zalužany 99, Zalužany, PSČ 262 84, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 44962 se vztahuje na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady. Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele. Tento Reklamační řád Společnost zpravidla přiměřeně použije také v případě kupujících, kteří nejsou ve smyslu Zákona Spotřebiteli a/nebo s nimiž je uzavírána kupní smlouva podle zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník; pro vyloučení pochybností však tento reklamační řád pro kupující, kteří nejsou Spotřebiteli, nezakládá jakékoli vymahatelné nároky vůči Společnosti, nejsou-li dány právním předpisem nebo kupní smlouvou.
Na Zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí, na některé sortimenty Zboží (výslovně označené Společností) je poskytována záruka delší. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

2. POJMY

2.1. V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, nevyplývá-li výslovně něco jiného, následující význam:

 • "Ceník" znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese http://autometal.ibyznys.cz a rovněž k dostání na všech prodejních místech Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
 • "Kupní cena" znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky nebo cenu odsouhlasenou v rámci procesu potvrzení objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné, dopravné je splatné spolu s Kupní cenou;
 • "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 588 a násl. ObčZ.
 • "Kupující" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
 • "Obchodní podmínky" znamená dokument Společnosti - "Obchodní podmínky č. 1/2009", které mají 4 strany;
 • "Objednávka" znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který Společnosti došel ve smyslu § 43a odst. 2 ObčZ;
 • "ObčZ" znamená zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
 • "Reklamace" znamená uplatnění práva Kupujícího z odpovědnosti za vady, případně za nedodání Zboží, vůči Společnosti;
 • "Společnost" znamená obchodní společnost Autometal spol. s r.o., IČ:62969030, se sídlem Zalužany 99, Zalužany, PSČ 262 84, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 44962, která je v případě tohoto Reklamačního řádu v postavení prodávajícího;
 • "Spotřebitel" znamená Kupujícího, který nakupuje Zboží za jiným účelem než za účelem podnikání s tímto Zbožím;
 • "Zákon" znamená jakýkoli právní předpis České republiky, který se týká vztahů mezi prodávajícím (Společností) a Kupujícím;
 • "Zboží" znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly, příslušenství a doplňky do automobilů.
3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Rozpor s kupní smlouvou:

3.1.1. V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud Společnost již nemá Zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

3.1.2. Vada Zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Uplatnění vad v záruční době:

3.1.3. Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit v jakékoli provozovně Společnosti, nejlépe však v místě uzavření Kupní smlouvy.

3.1.4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3.2. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

3.2.1. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady.

3.2.2. Před další instalací, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem a zda správně pasuje (dosedá) na vozidle.

3.2.3. Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s bodem 3.1.1. či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené Obchodními podmínkami) v provozovně Společnosti.

3.2.4. Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:

 • vadným Zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží),
 • dokladem o koupi Zboží a řádně vyplněným záručním listem (u Zboží k němuž byl záruční list dodán),
 • řádně vyplněným Reklamačním protokolem Společnosti (kopie vyplněného Reklamačního protokolu slouží jako doklad o předání reklamace Společnosti Kupujícím). Vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na http://autometal.ibyznys.cz.

3.2.3. Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Společnosti.

4. POSTUP SPOLEČNOSTI PŘI REKLAMACI

4.1. PRÁVA SPOLEČNOSTI

4.1.1. V případě uplatnění Reklamace Společnost o Reklamaci rozhodne; k takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník Společnosti (Reklamační technik pobočky nebo centrály, vedoucí pobočky, koordinátor centrálního skladu). Společnost je povinna vydat Kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady.

4.1.2. Společnost může reklamaci posoudit:

 • přímo na své pobočce,
 • na reklamačním oddělení Společnosti,
 • předáním dodavateli na posouzení,
 • předáním záručnímu servisu na posouzení, případně opravu.

4.1.3. Společnost zamítne Reklamaci:

 • má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá,
 • v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době,
 • v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním,
 • nebyla-li Reklamace řádně uplatněna, tzn. nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad Zboží).

4.2. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

4.2.1. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí uplatnění Reklamace. Jestliže není Společnost schopna tuto lhůtu dodržet, informuje pracovník příslušné pobočky Kupujícího o stavu Reklamace do vypršení této lhůty (Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně). V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.2.2. Společnost v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:

 • dodáním chybějícího Zboží,
 • odstraněním vad opravou Zboží,
 • výměnou Zboží,
 • přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží,
 • vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy.

4.2.3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.

4.2.4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

4.2.5. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přílohou reklamačního řádu je vzor Reklamačního protokolu (je uveřejněn na http://autometal.ibyznys.cz), viz. Příloha A – Vzor reklamačního protokolu. Společnost si vyhrazuje právo na změny Reklamačního řádu.
Příloha A - Vzor reklamačního protokolu
Vzor reklamačního protokolu    Vzor reklamačního protokolu stahujte zde...